Vaststellingen
 

Waarover handelt dit concreet?

De gerechtsdeurwaarder, in zijn hoedanigheid van beëdigd ministerieel ambtenaar, kan, op vraag van een particulier of ingevolge een gerechtelijke beslissing, een bestaande toestand beschrijven.

Deze vaststellingen worden opgetekend in een beschrijvend proces-verbaal.

Hij kan slechts vaststellen hetgeen hij met zijn eigen zintuigen kan waarnemen. Hij komt dus niet tussen als een deskundige en dient erover te waken een mening of een oordeel te uiten aangaande de waargenomen feiten. Hij dient zo objectief mogelijk te blijven, zonder ooit tot enige vorm van onderzoek over te gaan.

Evenwel geniet hij van een zekere ervaring in meerdere domeinen en kan hij zeer snel, zelfs bij hoogdringendheid, ter plaatse tussenkomen, teneinde de gebeurde fenomenen te kunnen beschrijven.

De beschrijving kan als een bewijselement gebruikt worden in het kader van een lopende of een toekomstige procedure; als bewijs inzake verzekeringen of wanneer er dringende maatregelen dienen genomen te worden, die de conflictsituatie zouden kunnen wijzigen.

Voorbeelden van verzochte tussenkomsten :
  • Plaatsbeschrijving van een appartement of een verblijf, na het vertrek van een huurder,

  • Vaststelling van de vorderingsstaat van werken van een bouw,

  • Tussenkomst inzake geschillen van nabuurschap,

  • Opstellen van processen-verbaal inzake het naleven van het stakingsrecht,

  • Beschrijving van schade ingevolge het uitvoeren van werken of ingevolge natuurrampen,

  • Observatie inzake het naleven van de rechten op de concurrentie, brevetten, merken en op de handelspraktijken,

  • vaststellingen inzake milieuvervuiling,

  • enz…

Het kan gebeuren dat de Gerechtsdeurwaarder door een Rechter gelast wordt met het opstellen van een vaststelling.

 


©FX Informatique S.N.C. tous droits réservés